BIBLIOGRAFIJA ČEDOMILA VELJAČIĆA

KNJIGE | PREDGOVORI KNJIGAMA | ANTOLOGIJE, UDŽBENICI I RJEČNICI | ČLANCI | ČLANCI NA ENGLESKOM I NJEMAČKOM | INTERVJUI

UVOD (Č.Veljačić)

O kraćim radovima iz studentskih godina, objavljenim prije rata, nemam bibliografskih podataka. To je bilo najprije nekoliko pjesama u zagrebačkom Savremeniku (1935-7), a na kraju, neposredno pred rat (1940), dva članka u Ćurčinovoj Novoj Evropi, prvi pod naslovom "Etika i politika", a drugi o tadašnjim političkim emigracijama. U međuvremenu je zagrebački Obzor objavio poduži prikaz knjige A. Mužinića o bitnim razlikama "kulture i civilizacije". Surađivao sam redovno u časopisu vegetarijanskog društva.

Poslije rata počeo sam objavljivati buddhističke prijevode i članke povodom priprema za proslavu 2500-godišnjice buddhizma (1956). Prvi je bio izbor iz prijevoda zbirke Buddhinih aforizama Dhammapadam, oko jedna trećina cijele zbirke (1954). Nekoliko poglavlja iz kasnijeg prijevoda objavljeno je u knjizi Pjesme prosjaka i prosjakinja (1977). Posljednji članak iz toga razdoblja bio je "Pjesništvo Tibeta" (u Republici, 1959, br. 4-5).

Nekoliko priloga objavili su i Krugovi. Tu je posljednji bio članak "Poštovanog Nyanatiloke više nema", povodom smrti (1957) osnivača prvog europskog buddhističkog pustinjačkog naselja u Šri Lanki (1906), gdje sam i ja zaređen ljeta 1966.

Bibliografija kojom raspolažem počinje sa Filozofijom istočnih naroda, I - II, 1958. Od dolaska u Indiju (1963) i Šri Lanku (početkom 1966) ima manje nedostataka u bibliografiji. Najprije zbog nesporazuma sa sarajevskim Odjekom, koji je prvi počeo objavljivati "Pisma s pustinjačkog otoka" (1966/7), koja 1967. preuzima Kolo, a kasnije i drugi zagrebački časopisi (Telegram, Forum, Praxis, prema navodima u nastavku ovog pregleda). Kao cjelovita knjiga opisa prvih dviju godina moga pustinjačkog života (1966-7), Pisma su dugo tražila izdavača koji bi ih objavio.

Posljednji slučaj preštampavanja moga rada bez moga znanja bilo je treće englesko izdanje članka "Aniccam: The Buddhist Theory of Impermanence" u zborniku Buddhism and Science (1984).

Kraću bibliografiju objavio je Slobodan Berberski uz moju knjigu Od Nepala do Cejlona, 1981.KNJIGE
 1. Filozofija istočnih naroda, I - II. Filozofska hrestomatija, knj. XI - XII. - Matica hrvatska, Zagreb, 1958, i novija izdanja počevši od 1979.
 2. Komparativno proučavanje indijske i evropske filosofije - Stari vijek. Doktorska disertacija (strojopis), Zagreb, 1961.

 3. Objavljeni dijelovi:
  - "Helenski i rimski izvori znanja o Indiji", Živa antika (Skopje), 1961, X, br. 1.
  - " 'Istočna renesansa' u doba prosvjetiteljstva i romantizma i njen odraz u novijoj povijesti filozofije", Filozofija, Beograd, 1961, br. 2.
 4. Kalidasa: Oblak glasonoša. Prijevod sa sanskrta, uvod i komentar. - Matica hrvatska, Zagreb, 1971.
 5. Pisma s pustinjačkog otoka (1966-7).

 6. Objavljeni dijelovi:
  - Pisma 1-5, "Kolo" (Zagreb), 1967, br. 4-9.
  - Pismo 7, "Kolo", 1971, br. 4.
  - Pismo 9, "Telegram" (Zagreb), 9. 1. 1970, br. 506.
  - Pismo 10, "Forum" (Zagreb), 1971, br. 7-8.
  - Tri pisma pod naslovom Đhanam - apstraktna umjetnost buddhističke kontemplacije, "Praxis" (Zagreb), 1967, br. 1/2; 1969, 5/6; 1970, 1/2.
 7. Pjesme prosjaka i prosjakinja. Izbor iz rane buddhističke poezije. - Veselin Masleša, Sarajevo, 1977 i 1990.
 8. Razmeđa azijskih filozofija, I - II. - Liber, Zagreb, 1978.
 9. Rala-hamijeva Aranja, sveta šuma pod crnim stijenama. - "Sveske", Beograd, 1980, br. 3.
 10. Indijska i iranska etika (u suradnji s Radom Iveković), hrestomatija. - Svjetlost, Sarajevo, 1980.
 11. Od Nepala do Cejlona. - Osvit, Subotica, 1981.
 12. Ethos spoznaje u evropskoj i indijskoj filosofiji. - BIGZ Beograd, 1982. Pod buddhističkim imenom Bikhu Njanađivako.
 13. Budizam. - Vuk Karadžić, Beograd, 1977.
 14. Dhamma-padam, Put ispravnosti. - Naprijed, Zagreb, 1990.
Na engleskom, pod imenom Bhikkhu Ńanajivako
 1. Schopenhauer and Buddhism. - Buddhist Publication Society, Kandy, 1970.
 2. Studies in Comparative Philosophy. Vol. I: Schopenhauer, Nietzche, Existentialism and Buddhism. - Lake House, Colombo, 1983.
PREDGOVORI KNJIGAMA
 1. Sarvepalli Radhakrishnan i neohinduistička filozofija. Uvodna studija uz prijevod knjige S. Radhakrishnana: Indijska filozofija, I. - Nolit, Beograd, 1964.
 2. Zen i zapadna misao. Uvod u knjigu D. T. Suzuki - E. From: Zen budizam i psihoanaliza. - Nolit, Beograd, 1964.
 3. Historiografija indijske filozofije i Hiriyanna. Uvodna studija uz prijevod knjige M. Hiriyanna: Osnove indijske filozofije. - Naprijed, Zagreb, 1980.
 4. U pohvalu čoveka s malim č. Pogovor zbirci pjesama B. Mandića: Reči iz šume. - Književna omladina Srbije, Beograd, 1982.
 5. Poruka Bhagavad-gite kroz stoljeća. Predgovor prijevodu Bhagavad-gite Đure Robotića. - Privatno izdanje, Zagreb, 1983. (Predgovor objavljen ranije kao članak u Praxisu, 1973. br. 3/4.)
ANTOLOGIJE, UDŽBENICI I RJEČNICI
 1. 100 najvećih djela svjetske književnosti. - Stvarnost, Zagreb, 1962., i kasnija izdanja.
 2. Počeci indijske misli. - BIGZ, Beograd, 1981.
 3. N. Vejnović: Povijest filozofije s odabranim filozofskim tekstovima. - Školska knjiga, Zagreb, 1968.
 4. N. Košutić-Brozović: Čitanka iz stranih književnosti, I dio. - Školska knjiga, Zagreb, 1980.
 5. Filozofijski rječnik. - Matica hrvatska, Zagreb, 1965. (II izd. 1984.)
ČLANCI
 1. Komparativnofilosofski motivi u Ćilimima Klementa Aleksandrijskog. - "Živa antika" (Skopje), 1960, X, br. 1-2.
 2. Kina pod bremenom svoje hiljadugodišnje kulture. - "Filozofija" (Beograd), 1962, br. 3.
 3. Privrženost i otuđenost svijetu u indijskoj filosofiji. - Zbornik "Humanizam i socijalizam", Naprijed, Zagreb, 1963.
 4. Gotama Buddha: Nosorog. Prijevod s pali-jezika. - "Telegram" (Zagreb), 24. 2. 1967.
 5. Istočni utjecaji i interes za Indiju u jugoslavenskoj književnosti i filosofiji. - "Kolokvij o kulturnim dodirima jugoslavenskih naroda s Indijom". Posebni otisak iz Rada JAZU, Zagreb, 1968, knj. 350.
 6. Nekoliko spornih tema u Buddhinu stavu prema religiji. - "Republika" (Zagreb), 1971, br. 12.
 7. Pitanja o moralnoj odgovornosti u razgovorima Gotame Buddhe. Tri Buddhina govora iz zbirke Samyutta-nikayo XXII. - "Encyclopaedia moderna" (Zagreb), 1972, br. 20.
 8. Buddhini govori o religiji. Buddhin govor o plodu isposničkog života iz zbirke Digha-nikayo, 2. - "Encyclopaedia moderna", 1973, br. 24.
 9. Problem ništavila u buddhističkoj filozofiji. - "Praxis" (Zagreb), 1974, br. 3-5.
 10. Yusmad-asmad-anvayah, odnos Ti-Ja kao ishodište filosofije. - "Theoria" (Beograd), 1976, br. 34.
 11. Buddhini govori o religiji - Utihnuli mudrac (iz zbirke Sutta-nipato) i Ćanki-suttam (iz zbirke Mađđhima-nikayo, 95). - "Dometi" (Rijeka), 1976, br. 11.
 12. Zadubljenja (Šri Lanka 1973-77). Ciklus haiku pjesama. - "Dometi", 1978, br. 3.

 13. (Izbor iz istog ciklusa objavljen je prethodno u časopisu "Haiku" (Varaždin), br. 4 i d., 1977, i u časopisu "Rukovet" (Subotica), 1979, br. 7-8, te u konačnom izdanju u knjizi Od Nepala do Cejlona, Subotica, 1981.)
 14. Pjesme iz Indije. - "Oko" (Zagreb), 1978, br. 161.
 15. Božanstvu Zore (prijevod iz Rig-vede I, 113). - "Odjek" (Sarajevo), 1978, br. 2. (Uključeno u knjigu Počeci indijske misli.)
 16. Filozofija gađenja - Buddha i Nietzche. Prijevod s engleskog M. Ljubojevića i M. Fehimovića. Iz "58. Schopenhauer-Jahrbuch 1977". - "Dijalog" (Sarajevo), 1978, br. 7-8. (Prijevod istog eseja uvršten je u knjigu Od Nepala do Cejlona.)
 17. Nesuđeni predgovor mojoj knjizi Razmeđa azijskih filozofija, I - II. - "Oko" (Zagreb), 1978, br. 158.
 18. Logika kulturnih znanosti - Dušan Đajin: Ishodišta Istoka i Zapada (Beograd, 1979) - "Oko", 1979, br. 199.
 19. Obnova filosofijske logike i mjesto ethosa spoznaje u filosofiji egzistencije. - "Književna reč" (Beograd), 1980, br. 140.
 20. Aniććam - budistička teorija prolaznosti. Prijevod s engleskog M. Gasparija i D. Obradović. Iz zbornika The Basic Facts of Existence I, Kandy, 1973. - "Polja" (Novi Sad), 1980, br. 261.
 21. Karma - plod koji dozreva. Prijevod s engleskog M. Gasparija i D. Obradović. Iz zbornika Karma and its Fruit, Kandy, 1975. - "Dijalog", 1980, br. 3.
 22. Usjev novovjerstva i kukolj narkotičara. - "Delo" (Beograd), 1981, br. 7.
 23. Ethos spoznaje u evropskoj i indijskoj filosofiji (Pregled sadržaja knjige s istim naslovom). - "Delo", 1981, br. 8.
 24. Granice buddhističkog nihilizma. - "Theoria" (Beograd), 1981, br. 4.
 25. San i buđenje u idealizmu indijske filosofije. - "Polja", 1981, br. 274.
 26. Rebus - Odgovor na tekst Melike Salihbegović: "Pere pedes... (mudrost sufista a propos)" ("Oko", br. 230). - "Oko", 19. ožujka 1981. Dodatak: Posljedice ljubavi, govor Gotame Buddhe. Iz zbirke Mađđhima-nikayo (87).
 27. Univerzalna filozofija ne niče iz zemlje, nego je nadgradnja kulturâ. Odgovor Radi Iveković povodom "promocije" knjige Ethos spoznaje. - "Oko", 1983, br. 293.
 28. Ethos spoznaje - samoobrana kulture. - "Oko", 18. kolovoza 1983.
 29. Asia ante portas - na prelomu Disovih slutnji o budizmu. - "Književna reč", 1981, br. 172.
 30. Iz dnevnika (77-78) - Nurelija (79-80) (haiku pjesme). - "Književna reč", 1981.
 31. Univerzalna filozofija ne niče iz zemlje, nego je nadgradnja kulturâ. (Članak sadržajno različit i opširniji od ranije objavljenog pod istim naslovom u "Oku" iste godine.) - "Filozofska istraživanja" (Zagreb), 1983, br. 6.
 32. "Osvrt s podsmijehom" - Životno tkivo i razdoblje svjetske kulture. - "Oko" (Zagreb), 15. 7. 1985.
 33. Životno tkivo i razdoblja svjetske kulture. - "Polja" (Novi Sad), br 315, 1985.
Članci objavljeni u časopisu "Kulture Istoka"
 1. Pismo o antikulturi. - Nulti broj, 1984.
 2. Komparativna studija đainizma, buddhizma i sufizma. - Sufizam, Snježana Veljačić-Akpinar, i Put meditativnog zadubljenja u đainizmu i buddhizmu, Čedomil Veljačić. - Br. 4, 1985.
 3. Ljubav za Sofiju (in fide graeca) i čežnja za spoznajom - điđńasa, ishodišna tema indijskih pogleda na život-i-svijet (daršanam). - Br. 6, 1985.
 4. Haiku - izraz zena. Br. 17, 1988.
 5. Budizam: religija ili filozofija? Skraćeni prijevod s njemačkog V. Radovančević. Iz "60. Schopenhauer-Jahrbuch 1979". - Br. 21, 1989.
 6. San i buđenje u idealizmu indijske filosofije. Br. 23, 1990.
Članci na engleskom
 1. Oriental influences and the interest for India in Yugoslav literature and philosophy. - U zborniku Vivekananda: the Cosmic Conscience, Cuttack (India), 1963.
 2. Buddhism and Existentialism. - U časopisu "The Maha Bodhi", Calcutta, No. 2, 1964.
 3. Existentialism and the Philosophy of Culture. - U časopisu "Shakti", New Delhi, No. 6, 1965.
 4. Marxism and Existentialism in Yugoslav Philosophy. - "Shakti", No. 11, 1965.
 5. Yusmad - asmad Relation as Starting Point in Philosophy. - "The Journal of Oriental Research (JOR)", Vols. XXXIV-XXXV, 1973, University of Madras.
 6. Hegel and Indian Philosophy. - "Indian Philosophical Quarterly", University of Poona, No. 3, 1976.
 7. The Philosophy of Disgust - Buddho and Nietszche. - "58. Schopenhauer Jahrbuch 1977", Frankfurt/Main.
 8. Nietzche and the Idea of Superman in Modern Indian Philosophy. - "World Union", Vol. XVIII, No. 11, 1978, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.
 9. Buddhism and Modern Philosophies of Existence. - U zborniku Buddhist and Western Philosopihies: A Critical Comparative Study, ed. by N. Katz, Sterling Publishers, New Delhi, 1981.
 10. Lt-Col Eric Francis Jules Payne (Obituary). - "Buddhist Forum", Vol. 15, Nos. 1-2, 1983, London buddhist Vihara.
 11. An Atlas of Abhidhamma Diagrams. - "Buddhist Studies Review", London, Vol. 1, No. 2, 1983-4.
 12. The Place of Ahimsa in the Buddha - Dhamma. Memorial Lecture, Colombo, 1984. - Objavljeno u "The Buddhist Vesak Annual 1984". (Tekst različit od članka pod istim naslovom u "Pali Buddhist Review", 1982.)
 13. Non-Violence in Buddhism and in Ancient Arabia - Bhikkhu Ńanajivako and Snježana Veljačić-Akpinar Speak at Berkeley. - "Newsletter, Center for Middle Eastern Studies", University of California, Berkeley, Vol. V, No. 2, 1984. (Prikaz preštampan u "New World Buddhism", Colombo, Vol. I, No. 9, 1985.)
 14. Abhidhamma Problems and Terms re-appearing in Modern Philosophy. - "New World Buddhism", Colombo, Vesak Kalapaya 1984.
 15. The Indian Origin of Pyrrho's Philosophy of Epoche. - "Indian Philosophical Quarterly", University of Poona, October 1985.
 16. The Ethos of Knowledge in Kantian and in Buddhist Philosophy - Remarks on some Theses from Standpoint of European Philosophy, u "Kant - Studien", 77. Jahrgang, Mainz, Heft 1, 1986.
U godišnjaku "Indian Philosophical Annual", University of Madras
 1. Problems and Methods of Comparative Philosophy. Vol. I, 1965.
 2. Dependence of Punar-bhava on Karma in Buddhist Philosophy. Vol. I, 1965.
 3. My approach to Indian Philosophy. Vol. II, 1966.
 4. Indian Analogies in the Philosophy of Plotinus. Vol. IV, 1968.
 5. Why is Buddhism a Religion?. Vol. VI, 1970.
Pod imenom Bhikkhu Ńanajivako
 1. Buddhism and Modern Thought. - U časopisu "The Buddhist", Colombo, No. 2, 1967.
 2. Aniccam - The Buddhist Theory of Impermanence. - U zborniku The Basic Facts of Existence I, Kandy, Buddhist Publication Society, "Wheel" No. 186/187, 1973. (Prethodno objavljeno u časopisu "Main Currents in Modern Thought", New York, Vol. 27, No. 5, 1971.
 3. Christianity and Buddhism in Italy. - U časopisu "World Buddhism", Colombo, No. 3, 1972. Isti je članak preštampan u "Buddhist Quarterly", London, Vol. 5, No. 3, 1972-3.
 4. Karma - The Ripening Fruit. - U zborniku Karma and its Fruit, Kandy, Buddhist publication Society, "Wheel" No. 221-224, 1975. Isti je članak objavljen prethodno u časopisima "Main Currents in Modern Thought", New York, Vol. 29, No. 1, 1972, i u "Pali Buddhist Review", London, No. 1, Vol I, 1976.
Članci objavljeni u "Pali Buddhist Review", London
 1. The Analogy of Jivan-mukta in Vedanta and the Arahant in Pali Buddhism. - Vol. 4, No. 3, 1979.
 2. New Approaches to Buddhism: The Hard Way, i
 3. The Way of Buddhist Meditation. - Vol. 5, No. 3, 1980.
 4. The Place of Ahimsa in Buddha - Dhammo.  - Vol. 6, No. 2, 1981-2.
Na njemačkom
 1. Buddhismus - Religion oder Philosophie? - "60. Schopenhauer Jahrbuch 1979", Frankfurt/Main
INTERVJUI
 1. Povodom objavljivanja Filozofije istočnih naroda. - "Vjesnik" (Zagreb).
 2. Dogodine: Slavistička katedra u Indiji. Vitomir Lukić: Četiri pitanja profesoru dru Čedomilu Veljačiću. - "Oslobođenje" (Sarajevo), 3. 10. 1965.
 3. Jugoslaven - budistički kaluđer. Razgovor vodio Maks Erenrajh. - "NIN" (Beograd), 22. 7. 1973, br. 1176.
 4. Jugoslaven u Buddhinoj togi. Razgovor vodio Božo Rafajlović. - "Start" (Zagreb), 30. 6. 1976, br. 194.
 5. Nedodirljivi Čedomil. Razgovor vodila Nada Tomić. - "Ilustrovana Politika" (Beograd), 31. 1. 1978, br. 1004.
 6. Zapustil je svet, da bi se mu približil. Razgovor vodio mag. Zmago Šmitek. - "Naši razgledi" (Ljubljana), 12. 12. 1980.
 7. Izazov samovanja. Razgovor vodio Dušan Pajin. - "Književna reč", 25. 1. 1982, br. 181.
 8. U samoći hladnih planina. Razgovor vodila Radmila Gikić. - "Politika" (Beograd), 28. 10. 1982.
 9. Put pročišćenja. Razgovor vodila Radmila Gikić. - "Letopis Matice srpske" (Novi Sad), 1983, sv. 1.
 10. Za Gandijem u pustinjake. Razgovor vodila Radmila Gikić. - "Glas" (Banja Luka), 20. 2. 1983.
 11. Istok putuje na zapad - religija i filozofija. Razgovor vodio Dejan Tričković. "NIN", 20. 5. 1984.
 12. Intervju s R. Gikić za "Gradinu" (Niš), 1984, br. 3.
 13. U svetu onkraj sveta. Pitanja postavio Dušan Pajin. "Kulture Istoka", br. 6, 1985.
Na engleskom
 1. Bhikkhu Lecturer's Contribution to Literature. By Ayanthi Dias. - "Weekend" (Colombo), 19. 2. 1984.
 2. Ven. Ńanajivako: first Yugoslav bhikkhu. By Nemsiri Mutukumara. - "Daily News" (Colombo), 11. 2. 1985.

Napomena: Ova je bibliografija napravljena prema podacima objavljenim 1986. u knjizi Pisma s pustinjačkog otoka. Dodano je nekoliko djela iz kasnijih godina za koja osobno znam, a vjerojatno postoje i druga koja nisu obuhvaćena. Lj. S.